За нас

"CHEMCO" doo се занимава со производство и промет на производи и услуги, бои и лакови за заштита и декорација на метали и дрва и градежни навлаки и бои за патишта. Претпријатието "Chemco" е друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост.

Регистрирано е на адреса 27. Марта број 19 во Крагуевац, а производствен погон се наоѓа во Бадњевце, општина Баточина. Ова економско друштво ги пласира своите производи и услуги на домашна и на пазарот и на пазарот. Друштвото беше основано и запишано на 15.11.1991 година. во Регистар на Трговскиот суд во Крагујевце под регистарски удел, број 1-3815-0, преведен во регистарот на стопански субјекти, со преработка на број БД20114 од 13.06.2005 година и усогласен со Законот за трговски друштва. Вредноста на друштвото е врз основа на податоците од редовното годишно финансиско известување класифицирани во мало правно лице. Претпријатието од основањето никогаш не покажало загуби во своите финансиски извештаи.

Bизија

Нашата визија е да станеме една од водечките компании за бои и лакови на домашниот пазар и значаен извозник во соседните земји и земји од поранешна Југославија, кои со своите конститутивни процесни подобрувања, иновативност и креативност на своите вработени постигнуваат нов бизнис стандарди, побрзо од другите.

МИСИЈА

Нашата визија е да им обезбедиме на нашите купувачи квалитетни, технолошки ажурирани и еколошки и конкурентни производи, квалитетна услуга, брза испорака и други услуги. Ќе ги следиме трендовите во развојот низ целиот свет, особено во поглед на постигнување подобри системи за заштита и особено системи кои ја олеснуваат примената и кои ја штитат животната средина. Што се однесува до нашите вработени, ќе им дадеме задоволство од дополнителна обука, креативна работа и заработка. Сакаме да бидеме одговорен член на заедницата, кој, со сопствен пример за водење деловни и дизајнирани општествени акции, делува на благосостојбата на општеството.

ЦЕЛИ

  • Постигнување на задоволството на клиентите, со препознатлив квалитет, навремена и сигурна испорака.
  • Производи мора да имаат висок квалитет и да бидат во рангирањето на светските производители.
  • Воспоставување, одржување и подобрување на долгорочни партнерства со нашите клиенти и добавувачи.
  • Континуирано подобрување на управувањето со квалитетот, како начин на живот и работа во компанијата.
  • Освојување на нови пазари.
  • Постигнување на економично производство со висок квалитет и конзистентен квалитет, во согласност со барањата на клиентите, со постојано намалување на трошоците.
  • Безбедноста и здравјето на вработените се приоритет.
  • Нашата грижа за заедницата ќе се одрази преку нашата инвестиција во неа, преку зачувување и подобрување на животната средина.
  • Со нивниот врвен професионализам и одговорност кон компанијата, семејството и општеството, вработените во компанијата "CHEMCO" doo придонесуваат за постигнување на поставените цели.