Sredstvo za osvetljenje

ProizvođačChemCo
Pakovanje:
0.9L
Cena:
240 RSD
Dodaj u korpu

Opis proizvoda

Lako zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Izaziva iritaciju kože. Štetno ako se udiše. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od izvora toplote. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću zaštitne naočare/ zaštitu za lice. Ako se proguta: Hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.

Upotreba:

Za osvetljenje.

Sadrži:

Ugljovodonike, C9-C12, n-alkalne, izoalkalne, aromate.

Ključne informacije

Rok upotrebe: Neograničen
Pakovanja: 0.9l